فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي، جلد دوّم، چاپ سوّم ( 1392)

 

فصل نهم

اپيدميولوژي و كنترل بيماري‌ها و حوادث و سوانح

 

 

فصل هشتم

اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي

 

 

فصل هفتم

مديريت و برنامه ريزي در بخش بهداشت

 

 فصل هفتم / مديريّت و برنامه ريزي در بخش بهداشت

آكروبات

شبكه

صفحه

گفتار

نويسنده

عنوان

350KB

 

684

1

دكتر فريد ابوالحسني

مديريت برنامه هاي تندرستي

175KB

 

714

2

دكتر ابوالقاسم پوررضا

اقتصاد بهداشت

240KB

 

724

3

دكتر كامل شادپور

اصلاح بخش بهداشت

200KB

 

742

4

دكتر سعاد محفوظپور

مديريّت كيفيّت و هزينه

 فصل هشتم / اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي

آكروبات

شبكه

صفحه

گفتار

نويسنده

عنوان

230KB

 

758

1

دكتر محسن جانقرباني

كليات اپيدميولوژي

340KB

 

774

2

دكتر كيومرث ناصري

دكتر حسين صباغيان

مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي

900KB

 

802

3

دكتر حميد سوري

مباني و اصول اپيدميولوژي

380KB

 

872

4

دكتر سيّد رضا مجدزاده

نظام مراقبت و گزارش دهي

220KB

 

888

5

دكتر شاكر سالاري لك

مراقبت بيماري ها

150KB

 

908

6

دكتر سيّد محسن زهرائي

وضعيت موجود نظام گزارش دهي

300KB

 

914

7

دكتر پروين ياوري

سطوح پيشگيري

300KB

 

936

8

دكتر محسن جانقرباني

طراحي مطالعه مشاهده اي (مطالعات همگروهي)

310KB

 

952

9

دكتر محسن جانقرباني

طراحي يك مطالعه مشاهده اي (مطالعه مقطعي)

240KB

 

972

10

دكتر محسن جانقرباني

طراحي يك تجربه (كارآزمايي هاي باليني 1)

300KB

 

990

11

دكتر محسن جانقرباني

طراحي يك تجربه (كارآزمايي هاي باليني 2)

280KB

 

1010

12

دكتر سيّد منصور رضوي

بررسي و كنترل همه گيري ها

190KB

 

1024

13

دكتر محسن رضائيان

بررسي تجمع‌ها (Clusters)

 فصل نهم / اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح

آكروبات

شبكه

صفحه

گفتار

نويسنده

عنوان

700KB

 

1038

1

دكتر حسين حاتمي

دكتر ايرج موبدي

پزشكي جغرافيائي

430KB

 

1078

2

دكتر سيّد محمدجواد پريزاده

بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن

260KB

 

1120

3

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل سِل

340KB

 

1140

4

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي

240KB

 

1170

5

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل هاري

180KB

 

1182

6

دكتر رضا لبّاف قاسمي

پايش و ارزشيابي برنامه EPI

230KB

 

1190

7

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل جذام

170KB

 

1206

8

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل تب مالت

240KB

 

1214

9

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل مالاريا

800KB

 

1230

10

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل ايدز

210KB

 

1272

11

دكتر احمدرضا فرسار

اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال

350KB

 

1284

12

دكتر پريچهر توتونچي

عفونت هاي حاد دستگاه تنفس كودكان

310KB

 

1308

13

دكتر مسعود مرداني

دكتر اورنگ ايلامي

بهداشت سفر

450KB

 

1324

14

دكتر حسين حاتمي

نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و تاثير آن بر بهداشت عمومي

350KB

 

1340

15

دكتر حسين حاتمي

دفاع بيولوژيك و اهميّت آن در بهداشت عمومي

330KB

 

1362

16

دكتر رضا لبّاف قاسمي

مهمترين برنامه هاي كشوري مبارزه با بيماري ها

350KB

 

1400

17

دكتر شمس وزيريان

اپيدميولوژي بيماري هاي مزمن

600KB

 

1422

18

دكتر ربابه شيخ الاسلام

نغمه تشكّري

پيشگيري و كنترل كمبود يُد و اختلالات مربوطه

230KB

 

1462

19

دكتر مجتبي صداقت

مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث