* بنام خداوند خورشيد و ماه        كه رايانه مان داد و اين دستگاه *

بدون شك چنين آثاري ميتواند مصداق آرزوهاي شاعرة عارفة نامي، زنده ياد پروين اعتصامي باشد كه معتقد بود براي دستيابي به خودكفايي و بنياد يك فرهنگ پويا و مولّد و افتخار آفرين، بايد از تفكّر و زندگي مصرفي و تقليدي، پرهيز نموده در كشتزار خويشتن بكاريم، براي توليد محصولي مفيد و افتخارآفرين، به تلاش، مراقبت و پايش فعّال و شبانه روزي بپردازيم و نهايتا با بهره گيري از حاصل اين تلاشهاي بيوقفه، با احساس سازندگي، بر بودن و شدن خود افتخار كنيم و ما نيز قطره اي زلال بر اين درياي بيكران، بيفزاييم و اين پندار نيك را همچون امانتي مهم به نسلهاي جوان حال و آينده نيز منتقل نماييم

منبع درسي و آزمونهاي مقاطع مختلف رشته هاي علوم بهداشتي و پيراپزشكي (كارداني، كارشناسي، ارشد و دكترا)، علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي، دكتراي پژوهش و دوره هاي عالي بهداشت عمومي MPH

فيلم هاي آموزشي

آدرس نسخة الكترونيكي كتاب جامع بهداشت عمومي در سايت ها و شبكه هاي معتبر

 

 

 

 

 

گوگل سايت  

تلگرام  

ايتا  

سروش  

دانشكده بهداشت  

آدرس كتاب اپيدميولوژي و كنترل بيماري‌هاي شايع در ايران، نسخه شبكه، منبع درسي و آزمون‌هاي علوم پايه، باليني، پزشكي، پيراپزشكي و دوره هاي عالي بهداشت عمومي (ام پي اچ) :

 http://phs.sbmu.ac.ir/uploads/00-CONTENTS-EPIDEMIOLOGY.htm

با توجّه به اين كه نسخه الكترونيك ويراست چهارم كتاب را به نيّت سلامتي كليه دانشجويان و دانش‌پژوهان، وقف ساحت مقدّس علم نموده‌ايم لذا خريد و فروش آن به هر شكل ممكن، شرعا غيرمجاز و ممنوع است. ولي همكاراني كه از اين نسخه به صورت آنلاين يا آفلاين، استفاده مي‌نمايند و تموّل و تمايل آن را دارند كه در توسعه اينگونه اقدامات، شركت كنند مي‌توانند يك يا چند دوره از نسخه مكتوب را تهيه و به كتابخانه‌هاي دانشكده‌هاي علوم پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري و بهداشت يا كتابخانه‌هاي مراكز آموزشي ـ درماني و يا مراكز تحقيقات، اهداء نمايند. انجام اين اقدام به صورت غيرحضوري از طريق مراكز پخش انتشارات ارجمند (مندرج در شناسنامه كتاب) نيز امكانپذير است.

 


TEXTBOOK OF PUBLIC HEALTH 4th Edition

 

Written by: H. Hatami, MD-MPH, S, M. Razavi, MD-MPH H. Eftekhar Ardabili, MD-MPH, F. Majlesi, MD-MPH M. Sayed Nozadi, PhD, M, J. Parizadeh
Illustrated by: -
Publisher: Arjmand publication
Category: Academic
Year: 2019
3222 Pages,
Dimension:24x17
ISBN:9786002008947
All rights available

 

 


About the Book:

 

Textbook of Public Health has been compiled in collaboration with more than 150 professors of medical sciences universities in Iran. This three-volume series consists of 14 chapters and its content has been compiled in accordance with the latest revisions of various disciplines in medical sciences universities, Islamic Azad University, Payam-e-Noor University and the content of public health curricula of prestigious universities around the world. This book addresses various aspects of health, including physical, mental, social and spiritual health. The fourth edition of the book has revisited many of the previous topics and added new ones to previous topics, including chapters on "Environmental Toxicology", “Social Epidemiology”, “Adolescent and Youth Development”, “Public Health” and many others.


About the Author:

H. Hatami, MD-MPH Professor of Infectious Diseases and Public Health at Shahid Beheshti University of Medical Sciences


Publisher Name:
Arjmand publication

Address:No. 292, Keshavarz Boulevard between Kargar and 16 Azar. tehran. Iran

Phone:+982188977002

Email:info.arjmandpub@gmail.com

Fax:+982188964380

ManagingDirector:Mohsen Arjmand

Languages we correspond in: English